การประกวดหนูน้อยนพมาศ+นางนพมาศ+คุณยายนพมาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2560

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

การประกวดหนูน้อยนพมาศ+นางนพมาศ+คุณยายนพมาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2560

ตั้งหัวข้อ by sunday on Tue Oct 31, 2017 9:40 pmคุณสมบัติ เกณฑ์การตัดสิน รางวัล และวิธีการสมัคร การประกวด นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ
และคุณยายนพมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒)
ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

๑. นางนพมาศ
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางนพมาศ
๑.๑.๑ เพศหญิง
๑.๑.๒ สัญชาติไทย
๑.๑.๓ อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี

๑.๒ เกณฑ์การตัดสินนางนพมาศ
๑.๒.๑ รอบแนะน าตัว
- บุคลิกภาพ ท่าทางการยืน การเดิน การเคลื่อนไหวบนเวที สายตา สีหน้า และ
ความสดใส ร่าเริง
- รูปร่าง หน้าตา สัดส่วน สรีระ สมส่วน ได้รูป หน้าตาสวยงาม ผิวพรรณผ่องใส
- การแต่งกาย ชุดไทยพระราชนิยม หรือ ชุดไทยประยุกต์ สุภาพ สวยงาม ประณีต
เหมาะสมกับรูปร่างและบุคลิก
- การแนะนำตัว มีความมั่นใจ ใช้น้ำเสียงและภาษาถูกต้องเหมาะสม
๑.๒.๒ รอบแสดงความคิดเห็น
- การแสดงความคิดเห็น ตอบค้าถามตรงประเด็น มีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
- บุคลิกภาพ มีความมั่นใจในการตอบค้าถาม ตอบค้าถามอย่างฉะฉาน
- การใช้ภาษาและการนำเสนอ ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม ล้าดับค้าตอบได้
เหมาะสม น้ำเสียงน่าสนใจ

๑.๓ รางวัลนางนพมาศ
๑.๓.๑ รางวัลนางนพมาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- มงกุฎประจ้าต้าแหน่ง
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
๑.๓.๒ รางวัลรองนางนพมาศ อันดับ ๑ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
๑.๓.๓ รางวัลรองนางนพมาศ อันดับ ๒ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
๑.๓.๔ รางวัลขวัญใจ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
๑.๓.๕ รางวัลชมเชย จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล


๒. หนูน้อยนพมาศ
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ
๒.๑.๑ เพศหญิง
๒.๑.๒ สัญชาติไทย
๒.๑.๓ อายุ ๗ – ๑๒ ปี
๒.๒ เกณฑ์การตัดสินหนูน้อยนพมาศ
๒.๒.๑ รอบแนะนำตัว
- บุคลิกภาพ ท่าทางการยืน การเดิน การเคลื่อนไหวบนเวที สายตา สีหน้า และ
ความสดใส ร่าเริง มีความมั่นใจ
- รูปร่าง หน้าตา สัดส่วน สมบูรณ์ แข็งแรง หน้าตาสวยงาม
- การแต่งกาย ชุดไทยสมัยนิยม หรือ ชุดไทยประยุกต์ สุภาพ สวยงาม ประณีต
เหมาะสมกับรูปร่างและบุคลิก
๒.๒.๒ รอบสัมภาษณ์
- บุคลิกภาพ การน้าเสนอ ความมั่นใจในการตอบค้าถาม
- การใช้ภาษา ล้าดับค้าตอบได้ดี พูดชัดถ้อยชัดค้า
๒.๓ รางวัลหนูน้อยนพมาศ
๒.๓.๑ รางวัลหนูน้อยนพมาศ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
- ของที่ระลึก
๒.๓.๒ รางวัลรองหนูน้อยนพมาศ อันดับ ๑ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
- ของที่ระลึก
๒.๓.๓ รางวัลรองหนูน้อยนพมาศ อันดับ ๒ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
- ของที่ระลึก
๒.๓.๔ รางวัลขวัญใจ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
- ของที่ระลึก
๒.๓.๕ รางวัลชมเชย จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
- ของที่ระลึก


๓. คุณยายนพมาศ
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้าประกวดคุณยายนพมาศ
๓.๑.๑ เพศหญิง
๓.๑.๒ สัญชาติไทย
๓.๑.๓ อายุ ๖๕ ปี ขึนไป
๓.๒ เกณฑ์การตัดสินคุณยายนพมาศ
๒.๒.๑ รอบแนะนำตัว
- บุคลิกภาพ ท่าทางการยืน การเดิน การเคลื่อนไหวบนเวที สายตา สีหน้า และ
ความสดใส ร่าเริง มีความมั่นใจ
- รูปร่าง หน้าตา สัดส่วน สมบูรณ์ แข็งแรง หน้าตาสวยงาม สมวัย
- การแต่งกาย ชุดไทยพระราชนิยม หรือชุดไทยสมัยนิยม หรือ ชุดไทยประยุกต์
สุภาพ สวยงาม ประณีต เหมาะสมกับรูปร่างและบุคลิก
๓.๒.๒ รอบสัมภาษณ์
- บุคลิกภาพ การน้าเสนอ ความมั่นใจในการตอบค้าถาม
- การใช้ภาษา ล้าดับค้าตอบได้ดี พูดชัดถ้อยชัดค้า
๓.๓ รางวัลคุณยายนพมาศ
๓.๓.๑ รางวัลคุณยายนพมาศ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- ขันน ้า พานรอง
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
๓.๓.๒ รางวัลรองคุณยายนพมาศ อันดับ ๑ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล

๓.๓.๓ รางวัลรองคุณยายนพมาศ อันดับ ๒ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
๓.๓.๔ รางวัลขวัญใจ จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล
๓.๓.๕ รางวัลชมเชย จ้านวน ๑ รางวัล
- เงินรางวัล จ้านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- สายสะพายประจ้าต้าแหน่ง
- ถ้วยรางวัล

๔. วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ หรือคุณยายนพมาศ สามารถดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา sdd.rmutr.ac.th โดยกรอกใบสมัครพร้อมทั้ง
แนบหลักฐาน ดังนี
๑. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาสูติบัตร หรือส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน
๑ ฉบับ
๒. รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด ๔ นิ ว x ๖ นิ ว ขึ นไป จ้านวน ๑ รูป
- สมัครด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์๙๖ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ในเวลาราชการ หรือ ส่งไฟล์เอกสารที่อีเมล sdd.rmutr2180@gmail.com
- เปิดสมัครถึง วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒-๔๔๑ ๖๐๔๔
ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

หมายเหตุ
๑. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ระบุไว้ในใบสมัคร และไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้า
ประกวดได้ในวันที่จัดการประกวด
๒. ผู้ที่ได้รับต้าแหน่งนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และคุณยายนพมาศ อบต.ศาลายา ในปีที่ผ่าน
มาแล้ว ไม่สามารถสมัครเข้าประกวดได้
avatar
sunday
Admin

จำนวนข้อความ : 59
Join date : 16/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ