การประกวดนางนพมาศ อบต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 2560

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

การประกวดนางนพมาศ อบต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 2560

ตั้งหัวข้อ by sunday on Mon Oct 16, 2017 8:57 pmการประกวดนางนพมาศ อบต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 2560
ในงานประเพณีลอยกระทง อบต.บ้านหวาย 2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบการประกวดนางนพมาศประจ าปี 2560
งานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อ าเภอ
หล่มสักหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรในชุมชนต าบลบ้านหวายได้ร่วมกันจัดงาน
บวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์เมืองราดพ่อขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทง และเพื่อให้การจัดงานบวงสรวง
เฉลิมฉลองอนุสรณ์เมืองราดพ่อขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2560 ด าเนินไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวายจึงได้ออกระเบียบการไว้ดังนี้
การจัดงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์เมืองราดพ่อขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทง
ประจ าปี 2560 ในปีนี้ได้ก าหนดให้มีการประกวดนางนพมาศและเพื่อให้การประกวดนางนพมาศ ประจ าปี ๒๕
60 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ผู้จัดการประกวดนางนพมาศ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด
1.1 เป็นสุภาพสตรีโดยกำเนิดและมีสถานภาพโสดยังไม่ผ่านการสมรสหรือมีบุตร
1.2 มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี (พ.ศ. 2545 - 2535)
1.3 มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
1.4 ส่งเข้าร่วมประกวดในนามหน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชน/ร้านค้า/อื่นๆ
1.5 ผู้ที่เคยได้ตำแหน่งชนะเลิศนางนพมาศ งานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อ
ขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย มาแล้วไม่ให้เข้าร่วมประกวด

2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว (ขนาดโปสการ์ด) จำนวน 1 รูป
2.4 ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ จ านวน 1 ใบ

3. การสมัครเข้าประกวด
3.1 สามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมประกวดด้วยตนเองหรือตัวแทนได้ที่ สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
3.2 กำหนดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 16- 31 ตุลาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ)
3.3 รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 20 คนเท่านั้น
3.4 ผู้เข้าประกวด ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของฝ่ายดำเนินการประกวดทุกประการ
3.5 ผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศที่สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมประกวดก่อน
3.6 หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการตัดสินจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวด
รายนั้นไม่ให้ได้รับรางวัลใดๆทั้งสิ้น
3.7 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดเหตุการณ์นางงามและพี่เลี้ยง
นางงามประพฤติตนและแสดงกริยาอาการที่ไม่เหมาะสมทางผู้จัดงานฯจะด าเนินคดีตามกฎหมาย
3.5 ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.banwai.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 056-702842 , 056-704594 และ 083-9574364

4. การแต่งกาย
4.1 ผู้เข้าประกวดจะต้องสวมใส่ชุดไทยจักรีแต่งหน้าทำผมให้สวยงามและเหมาะสม

5. การประกวด
5.1 ผู้สมัครเข้าประกวดต้องไปรายงานตัว และจับฉลากหมายเลขประจำตัวเข้าร่วมประกวด
ณ เวทีประกวด ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00-19.20 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินนางนพมาศ ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1 ความสวยงามของใบหน้า รูปร่าง ผิวพรรณและบุคลิกภาพ
6.2 กิริยามารยาท การเดิน การยืนและความมั่นใจ
6.3 การแต่งกายสวยงาม เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ
6.4 การตอบคำถามและปฏิภาณไหวพริบ

7. รางวัล
7.1 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล 7,000 บาท
7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล 5,000 บาท
7.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล 4,000 บาท
7.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล 1,000 บาท
7.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล 1,000 บาท
7.6 รางวัลขวัญใจประชาชน ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล 2,500 บาท
7.7 รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล 1,000 บาท
7.8 รางวัลแต่งกายงาม ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล 1,000 บาท

โดยให้ผู้เข้าร่วมการประกวดในการจัดงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์เมืองราดพ่อขุนผาเมืองและ
งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2560 ทุกคนยึดถือระเบียบนี้เป็นสำคัญ และหากมีปัญหาเกิดขึ้น และไม่ได้
ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
avatar
sunday
Admin

จำนวนข้อความ : 59
Join date : 16/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ