การประกวดหนูน้อยนพมาศ (เด็กหญิง) + หนูน้อยนครหาดใหญ่ (เด็กชาย) 2560

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

การประกวดหนูน้อยนพมาศ (เด็กหญิง) + หนูน้อยนครหาดใหญ่ (เด็กชาย) 2560

ตั้งหัวข้อ by sunday on Fri Oct 06, 2017 9:59 pmประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่ ประจำปี 2560


ด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลน ครหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประเพณี
ของไทยแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม
การประกวดหนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
โดยกำหนดระเบียบการรับสมัครผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่ รายละเอียด
ตามประกาศ ดังนี

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ
1.1 เพศหญิง
1.2 เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 (อายุ 4 - 6 ปี)
1.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสงขลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.4 ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนูน้อยนพมาศของเทศบาลนครหาดใหญ่

2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวดหนูน้อยนครหาดใหญ่
2.1 เพศชาย
2.2 เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 (อายุ 4 - 6 ปี)
2.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสงขลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.4 ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนูน้อยนครหาดใหญ่ของเทศบาลนครหาดใหญ่

3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าประกวด
3.1 สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3 รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดแบบเต็มตัว จำนวน 1 รูป
ส่งใบสมัครตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด พร้อมหลักฐานที่ใช้ในการประกวด ณ ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่
ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองผู้สมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
เข้าร่วมประกวด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดรวมถึงได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดครั้งนี้
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

4. การปฏิบัติของผู้เข้าประกวด
4.1 วันฝึกซ้อม และคัดเลือกผู้เข้าประกวด คือ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าประกวด
เวลา 13.00 – 14.00 น. ผู้เข้าประกวดทั้งหมดฝึกซ้อมเดิน
เวลา 14.00 – 15.30 น. คัดเลือกผู้เข้าประกวดให้เหลือประเภทละ 20 คน
เวลา 15.30 – 16.30 น. ผู้ผ่านการคัดเลือกฝึกซ้อมเดิน
4.2 วันประกวด คือ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ เวทีศาลากลางน า สวนสาธารธณะฯ
4.2.1 ผู้เข้าประกวดต้องไปถึงสถานที่ประกวด เพื่อรายงาน ตัวต่อเจ้าหน้าที่
เวลา 13.00 - 14.00 น. และเริ่มประกวดเวลา 14.00 น. ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4.2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก 5 คน สุดท้าย ในการประกวดหนูน้อยนพมาศ และหนูน้อย
นครหาดใหญ่ ต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสิน คนละ 1 คำถาม

5. การแต่งกายวันคัดเลือก (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560)
ผู้สมัครเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสวยงาม
สวมรองเท้าหุ้มส้น

6. การแต่งกายวันประกวด (วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

6.1 หนูน้อยนพมาศ แต่งกายด้วยเสื้อคอกระเช้า นุ่งโจงกระเบน เครื่องประดับตามสมควร
6.2 หนูน้อยนครหาดใหญ่ แต่งกายด้วยเสื้อราชปะแตน นุ่งโจงกระเบน เครื่องประดับตามสมควร

7. รางวัลผู้ชนะการประกวดหนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่
7.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
7.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
7.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
7.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 5,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
7.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
7.6 รางวัลชมเชย ประเภทละ 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

8. การตัดสินการประกวด
กองประกวดเป็น ผู้สรรหา บุคคลเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
การให้คะแนนพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี
8.1 บุคลิกภาพ กริยามารยาท
8.2 การแต่งหน้า การแต่งกายที่เหมาะสมกับวัย
8.3 การพูด การแสดงออกทางความคิด และปฏิภาณไหวพริบที่เหมาะสมกับวัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 074-233 741 หรือ 094-593 2172
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


ดาวโหลดเอกสาร
http://www.hatyaicity.go.th/news/detail/99312
avatar
sunday
Admin

จำนวนข้อความ : 67
Join date : 16/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ