การประกวดนางนพมาศ ทน.หาดใหญ่ 2560

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

การประกวดนางนพมาศ ทน.หาดใหญ่ 2560

ตั้งหัวข้อ by sunday on Fri Oct 06, 2017 9:27 pmการประกวดนางนพมาศเทศบาลสครหาดใหญ่ ประจำปี 2560
ในงานประเพณีลอยกระทง 2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประเพณี
ของไทยแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม
การประกวดนางนพมาศในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยกำหนดระเบียบการรับสมัคร
ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ รายละเอียดตามประกาศ ดังนี

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.1 เพศหญิง
1.2 สัญชาติไทย
1.3 อายุ 17 ปี และไม่เกิน 24 ปี(เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2543)
1.4 ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – 4 ในการประกวด
นางนพมาศและการประกวดนางสงกรานต์ของเทศบาลนครหาดใหญ่
1.5 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วม
ประกวด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและ
ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดหรือได้รับตำแหน่งใดๆ ในการประกวดครั้งนี้

2. หลักฐานที่ใช้ในการประกวด
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.3 รูปถ่ายแบบเต็มตัวขนาดโปสการ์ด จ านวน 1 รูป
ส่งใบสมัครตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด พร้อมหลักฐานที่ใช้ในการประกวดที่ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

3. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
3.1 นางนพมาศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
3.2 รองนางนพมาศลำดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3.3 รองนางนพมาศลำดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3.4 รองนางนพมาศลำดับ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3.5 รองนางนพมาศลำดับ 4 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3.6 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

4. การปฏิบัติตนของผู้เข้าประกวดในวันฝึกซ้อมและคัดเลือกผู้เข้าประกวด (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560)
4.1 วัน ฝึกซ้อมและคัดเลือกการประเกวด ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าประกวด
เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้เข้าประกวดทั งหมดฝึกซ้อมเดิน
เวลา 10.00 – 11.30 น. คัดเลือกผู้เข้าประกวดให้เหลือ 30 คน
เวลา 11.30 – 12.00 น. ผู้ผ่านการคัดเลือกฝึกซ้อมเดิน
4.2 หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
4.3 ผู้เข้าประกวดทุกคนใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาว กระโปรงสั้นสีขาว รองเท้าส้นสูงไม่เกิน 5 นิ้ว

5. การแต่งกายในวันถ่ายทำ VTR (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.)
ผู้เข้าป ระกวดที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน หรือตามที่คณะกรรมการตัดสิน
เห็นชอบ ต้องถ่ายทำ VTR ตามที่เทศบาลฯกำหนด โดยสวมเสื้อยืดสีขาวที่กองประกวดจัดเตรียมให้
สวมกางเกงยีนส์ขายาวทรงเดฟสีดำ (ผู้เข้าประกวดเตรียมกางเกงมาเอง) และสวมรองเท้าตามความเหมาะสม

6. ระเบียบการวันประกวด (วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560)
6.1 ผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องไปถึงสถานที่ประกวด ณ บริเวณเวทีศาลากลางน้ำ
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เวลา 18.00 – 18.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด
6.2 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดไทยจักรี
6.3 หากต้องการสวมสายสะพายผู้สนับสนุน ให้ผู้เข้าประกวดดำเนินการเอง
โดยกำหนดให้ใช้ผ้าสีขาวตัวอักษรสีน้้าเงิน ขนาดความกว้างไม่เกิน 6 นิ้ว โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
เครื่องแต่งกายที่สวมใส่วันประกวด
6.4 การแต่งหน้า ทำผม เครื่องประดับตามสมควร
6.5 รองเท้าส้นสูงไม่เกิน 5 นิ้ว (วัดก่อนขึ้นเวที)
6.6 ผู้เข้าประกวดต้องร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงานลอยกระทง (กองประกวดจัดเตรียมกระทงให้)
พร้อมกับคณะผู้บริหารของเทศบาลนครหาดใหญ่
6.7 ผู้ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามระเบียบการประกวดนางนพมาศของเทศบาลนครหาดใหญ่
ทุกประการ
6.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้งหรือ
อุทธรณ์ใดๆ ได้

7. เงื่อนไขการประกวดและการมอบเงินรางวัลของนางนพมาศ ประจำปี 2560
7.1 ผู้ได้รับตำแหน่งนางนพมาศ ประจำ ปี 2560 ต้องทำกิจกรรมร่วมกับเทศบาล
นครหาดใหญ่ตามที่เทศบาลฯ กำหนด
7.2 เงินรางวัลสำหรับตำแหน่งนางนพมาศ ประจำปี 2560
7.2.1 มอบในวันประกวด จำนวน 80,000 บาท
7.2.2 มอบหลังจากร่วมกิจกรรมตามที่เทศบาลฯ กำหนด จำนวน 20,000 บาท
ทั้งนี้เงินรางวัลดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พักและเครื่องแต่งกายแล้ว
7.2.3 หากไม่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 074-233 741 หรือ 094-593 2172
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60ดาวโหลดเอกสาร
http://www.hatyaicity.go.th/news/detail/99312

ระเบียบการประกวดนางนพมาศ
http://www.hatyaicity.go.th/news/download/?id=131764&file=files/com_networknews/2017-10_248a0c77fde0edf.pdf&name=1.ระเบียบการประกวดนางนพมาศ%202560.pdf

ใบสมัครประกวดนางนพมาศ
http://www.hatyaicity.go.th/news/download/?id=131766&file=files/com_networknews/2017-10_58605af76d61b8a.pdf&name=1.ใบสมัครประกวดนางนพมาศ%202560.pdf
avatar
sunday
Admin

จำนวนข้อความ : 67
Join date : 16/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ