การประกวดธิดาบั้งไฟพญานาคโลก อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 2560

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

การประกวดธิดาบั้งไฟพญานาคโลก อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 2560

ตั้งหัวข้อ by sunday on Sun Sep 17, 2017 8:38 pmการประกวดธิดาบั้งไฟพญานาคโลก อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 2560
ในงานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก 2560
ระหว่างวันที่ 4 - 11 ตุลาคม 2560

รายละเอียด

ธิดาบั้งไฟพญานาคโลก ๒๕๖๐  ( ๗  ตุลาคม ๒๕๖๐  )
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้อำเภอโพนพิสัย เป็นที่รู้จักระดับสากล
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์อำเภอโพนพิสัย งานบั้งไฟพญานาคโลก และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
๓. เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ในความรู้ ความสามารถของผู้หญิงไทย
๔. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความเป็นมาของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
รวมไปถึงการแต่งกายชุดพื้นบ้านของชาวอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
๕. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลประเพณีของท้องถิ่น
๖. เพื่อดำรงรักษาสืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายให้ดำอยู่ต่อไป
และอยู่ในความทรงจำของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงชาวต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ ๑๕-๒๕  ปี สถานะภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรสและมีบุตรมาก่อน
๒. ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
๓. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นโรคร้ายหรือประกอบอาชีพ อันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
๔. ผู้เข้าประกวดสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของกองประกวดที่กำหนดไว้
๕.    ไม่จำกัดภูมิลำเนา

กฎระเบียบของการประกวด
๑. ผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ธิดาบั้งไฟพญานาคโลก ๒๕๖๐  ต้องมามอบตำแหน่งให้กับ ธิดาบั้งไฟพญานาคโลก ๒๕๖๑
๒. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องแต่งกายชุดพื้นบ้านของชาวอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
- เสื้อคอกลม แขนกระบอก ๓ ส่วน ( ผ้าย้อมคราม )
- ผ้าถุงสั้นคุมเข่า ลายมัดหมี่ ( ผ้าย้อมคราม )
- ผมฟาร่าหรือปล่อยตรง หูด้านซ้ายทัดดอกไม้ ๑ ดอก ( ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกเบญจมาศ )
- รองเท้าคีบ ( ไม่เสริมส้น หรือพื้นรองหนาเกินไป )
- การแต่งกายห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด
๓. เคารพและยอมรับการตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการและกองประกวดถือเป็นเอกฉันท์
หมายเหตุ หากมีบุคคลใดก่อเหตุทำให้เกิดความวุ่นวายเสื่อมเสียต่อการจัดงานในครั้งนี้  
ทางคณะผู้จัดงานจะดำเนินคดีทางกฎหมายกำหนดไว้สูงสุด กับบุคคลใดบุคคลนั้น

การสมัครเข้าร่วมประกวด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ( เวลาราชการ )
สถานที่ประกวด ลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สถานที่สมัครหรือส่งเอกสารการสมัครได้
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐
ติดต่อสอบถาม                                    โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๔๗๑๗๑๑
นายอัศม์เดช วุฒิชาติ     โทรศัพท์ ๐๙๕-๑๙๓๙๑๑๕

หลักฐานการสมัคร

๑. รูปถ่ายผู้สมัครเข้าร่วมประกวด  ขนาด  ๔X๖  นิ้ว  จำนวน   ๒ แผ่น
๒. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครเข้าร่วมประกวด พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๒ แผ่น
๓. สำเนาบัตรประชาชนของพี่เลี้ยงของผู้สมัครเข้าร่วมประกวด พร้อมรับรองสำเนา
๔. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ( ให้เขียนไว้ด้านหลังของรูปภาพที่ใช้สมัครประกวด )
๕. ค่ามัดจำการสมัครเข้าร่วมประกวด ๕๐๐ บาท ( รับค่าสมัครคืนวันประกวด )
๖. ผู้สมัครต้องมารายงานตัวรับหมายเลขและรายงานตัว
- รับหมายเลขและรายงายตัวประกวด  วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก่อนเวลา  ๑๘.๓๐ น
- หมายเลขผู้เข้าประกวดจะเรียงตามพยัญชนะไทย  ก – ฮ

สถานที่ เวทีกลางลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ ถ้าเอกสารหลักฐานในการสมัครการประกวดไม่ครบถ้วนหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร                       ทางกองประกวดจะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดทันที ไม่ว่ากรณีใดๆ
กรณีไม่มารายงานตัวหรือตรงตามเวลาที่กำหนดทางกองประกวดจะตัดคะแนนตามความเหมาะสม เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผู้สมัครเข้าร่วมประกวดท่านอื่น

• หากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง ทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้สมัครธิดาบั้งไฟพญานาคโลก ๒๕๖๐


รางวัลและตำแหน่งต่างๆ

- ธิดาพญานาคโลก ๒๕๖๐ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
มงกุฎ  ถ้วยรางวัล สายสะพาย

- รองชนะเลิศอันดับ ๑ ธิดาบั้งไฟพญานาคโลก ๒๕๖๐ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
ถ้วยรางวัล สายสะพาย

- รองชนะเลิศอันดับ ๒ ธิดาพญานาคโลก ๒๕๖๐ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
ถ้วยรางวัล สายสะพาย

- รองชนะเลิศอันดับ ๓ ธิดาพญานาคโลก ๒๕๖๐ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
ถ้วยรางวัล สายสะพาย

- รองชนะเลิศอันดับ ๔ ธิดาพญานาคโลก ๒๕๖๐ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ถ้วยรางวัล สายสะพาย

- ขวัญใจประชาชนธิดาพญานาคโลก ๒๕๖๐ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ถ้วยรางวัล สายสะพาย

• ผู้เข้าประกวดผ่านเข้ารอบ ๑๕ คนสุดท้าย เงินรางวัล ๕๐๐ บาท
• ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด เงินรางวัล ๕๐๐ บาท


หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจ้งผู้สมัครเข้าประกวดล่วงหน้า
avatar
sunday
Admin

จำนวนข้อความ : 59
Join date : 16/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ