การประกวด ธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐ งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

การประกวด ธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐ งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร

ตั้งหัวข้อ by Admin on Mon Sep 04, 2017 8:23 pm
การประกวด  ธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐  งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
วันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


คุณสมบัติของผู้ประกวด
๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ณ.วันที่ประกวด
๓.เป็นเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร
๔.เป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดกำแพงเพชรโดยกำเนิด หรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างน้อย๑ปี
๕.ในกรณีศึกษา ต้องศึกษาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างน้อย๓ปี(พิจารณาจากเอกสารฉบับจริงยืนยันจากสถานศึกษา)
๖. สถานภาพโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการมงคลสมรส,งานเลี้ยงฉลองสมรส,
   จดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยารวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
๗. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิการถ่ายหรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
๘.เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมไม่ยอมรับ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับความงาม


เงื่อนไขการประกวด
๑. ในกรณีที่ผู้เข้าประกวด อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  
   โดยลงนามให้ความยินยอมให้เข้ารับการประกวด
๒. ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตัวเองในวันที่ ๒๘กันยายน ๒๕๖๐
๓. ผู้สมัครจะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกับกองประกวดทั้ง ๓ วัน คือวันที่ ๒๘ถึง ๓๐กันยายน ๒๕๖๐
๔. หากผู้เข้าร่วมประกวดไม่มาทำกิจกรรมตามที่กองประกวดธิดากล้วยไข่๒๕๖๐กำหนด ผู้เข้าร่วมประกวดจะโดนตัดสิทธิ์ในการรับตำแหน่ง
   ในทุกๆตำแหน่ง
๕. หากกองประกวดตรวจสอบพบว่าได้มีการปลอมแปลงเอกสาร กองประกวดธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
    ผู้เข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและเงินรางวัล และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
๖. หากกองประกวดพบว่ามีผู้เข้าประกวดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  
    กองประกวดจะตัดสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและเงินรางวัลของผู้เข้าประกวดทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๗. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดกำหนด
    และจะต้องมาอำลาตำแหน่งในการประกวดธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๑หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    กองประกวดจะยึดตำแหน่งและเงินรางวัลคืนทั้งหมด และเลื่อนตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ขึ้นมาแทน
๘. ถือคำตัดสินจากคณะกรรมการคือที่สิ้นสุด หากพบว่ามีผู้ก่อความวุ่นวาย จนเกิดความเสียหายต่อกองประกวดธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
   ทั้งทางวาจา และสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท กองประกวดจะดำเนินคดีตามกฏหมายทุกกรณีรางวัลการประกวดธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
-รางวัลชนะเลิศธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
เงินสดมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท, มงกุฎ, สายสะพาย, โล่เกียรติยศ และบัตรกำนัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
เงินสดมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท, สายสะพาย, โล่เกียรติยศ และบัตรกำนัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
เงินสดมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท, สายสะพาย, โล่เกียรติยศ และบัตรกำนัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
เงินสดมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท, สายสะพาย, โล่เกียรติยศ และบัตรกำนัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
เงินสดมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท, สายสะพาย, โล่เกียรติยศ และบัตรกำนัล
-รางวัลขวัญใจประชาชนธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
เงินสดมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมสายสะพาย
-รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนธิดากล้วยไข่ ๒๕๖๐
เงินสดมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทพร้อมสายสะพาย
-รางวัลชมเชย ๕ รางวัล (ผู้ที่เข้ารอบสิบท่านสุดท้าย แต่ไม่เข้ารอบห้าท่านสุดท้าย)
เงินสดมูลค่า ๑,๐๐๐บาท

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการ

วันที่ 28 กันยายน 2560
เวลา09.00 –12.00 น. รับสมัครผู้เข้าประกวดธิดากล้วยไข่ 2560
เวลา12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา13.00 – 14.00 น. จับหมายเลขผู้เข้าประกวดธิดากล้วยไข่ 2560
เวลา 14.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวดธิดากล้วยไข่ 2560
***หมายเหตุ  การแต่งกายผู้เข้าประกวดชุดราตรีสั้นสวยงาม,รองเท้าส้นสูง

วันที่ 29 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 10.00 น.รายงานตัวผู้เข้าประกวดธิดากล้วยไข่ 2560
เวลา 10.30 – 12.00 น.คณะกรรมการดูตัวผู้เข้าประกวดรอบแรกเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย          
พร้อมพิจรณารางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน
เวลา12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 13.10 – 17.00 น. ซ้อมเดิน และการแสดง
***หมายเหตุ  การแต่งกายผู้เข้าประกวด กางเกงขาสั้นสีขาว,เสื้อจากกองประกวด,รองเท้าส้นสูง5นิ้ว

วันที่ 30 กันยายน 2560
เวลา 17.30 – 18.30 น.รายงานตัวผู้เข้าประกวดธิดากล้วยไข่ 2560
เวลา19.00– 23.00 น. การประกวดธิดากล้วยไข่ 2560
*** หมายเหตุ การแต่งกายผู้เข้าประกวด ชุดไทยเรือนต้นหรือชุดไทยจิตรดา สีดำหรือกรมท่าเท่านั้น,รองเท้าส้นสูง5 นิ้วavatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 34
Join date : 14/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.thaicontest.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ