ก่ารประกวดธิดาชาวสวน จ.ยะลา 2560

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

ก่ารประกวดธิดาชาวสวน จ.ยะลา 2560

ตั้งหัวข้อ by sunday on Sun Aug 13, 2017 9:02 pmการประกวดธิดาชาวสวน จ.ยะลา 2560
ในงานมหกรรมผลไม้และขดงดียะลา 2560
ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560

ระเบียบการรับสมัคร
ประกวดธิดาชาวสวนยะลา 2560
ในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2560
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานตัว
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และประกวดรอบคัดเลือก
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ประกวดรอบตัดสิน
*********************
คุณสมบัติของผู้ประกวด
1.เป็นเพศหญิงโดยการกำเนิด มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครวันที่ 21 สิงหาคม 2560
โดยกรณีมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
2.เป็นบุคคลตามข้อ 1 ดังต่อไปนี้
2.1 เกิดที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล) ตามสูติบัตร
2.2 หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1ปี นับถึงวันสมัคร
2.3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล)
โดยมีหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษาประกอบ
2.4 หรือทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล)
มีระยะเวลาการทำงานในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหนังสือรับรองสถานภาพและระยะเวลาการปฏิบัติงานจากหัวหน้า/ผู้บริหารหน่วยงานที่สังกัด)
3.มีสัญชาติไทยและถือบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย
4.มีความประพฤติดี ไม่เคยประกอบอาชีพที่เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกุลสตรี หรือมีอาชีพที่ผิด ต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี ไม่มีความประพฤติภูมิหลังที่เสื่อมเสีย
5. ต้องมีสถานะภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรส จดทะเบียนสมรส การใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามี-ภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ และให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
6. ต้องไม่เคยผ่านการถ่ายภาพเปลือยหรืออนาจารตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
7. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับตำแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1,2 .ประกวดระดับจังหวัดและระดับประเทศมาก่อน

หลักฐานการสมัคร
1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น และเต็มตัว 1 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
4. หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมการประกวดจากผู้ปกครองพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองโดยผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด
(กรณีผู้เข้าประกวดอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
5. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่สังกัด (กรณีผู้เข้าประกวดกำลังศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนซึ่งไม่มีภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การรับสมัคร
ผู้สนใจแจ้งความประสงค์และสมัครเข้าประกวดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ชั้น 3 อาคารส่วนขยาย ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวัน เวลา โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางมันทนา พิชัยฤกษ์
081-8984403 และนางสาวรุสนาณรีย์ สาแม 090-7167547 หรือโทรศัพท์สำนักงาน 073-203511 073-213916

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
-เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และมงกุฎ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
-เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
-เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลขวัญใจมหาชน
-เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
-เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลนางงามบุคลิกภาพ
-เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย" />
avatar
sunday
Admin

จำนวนข้อความ : 59
Join date : 16/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ