การประกวดธิดาลำไย ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 2560

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

การประกวดธิดาลำไย ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 2560

ตั้งหัวข้อ by sunday on Thu Jul 20, 2017 1:13 pmหลักเกณฑการประกวดธิดาลําไย กระทอน
1. การประกวดธิดาลําไย กระทอน งานลําไย กระทอน ของดีตําบลหวยสัก ประจําป 2560

2. คุณสมบัติของผูสมัครเขาประกวด
2.1 เพศหญิงโดยกําเนิด สถานภาพโสด
2.2 มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาในโซนหรือเคยมีภูมิลําเนาอยูในโซนที่สงเขาประกวด
2.3 มีอายุระหวาง 15 – 30 ป
2.4 เปนผูมีสุขภาพดีไมเปนโรคติดตอรายแรง/โรคที่สังคมรงัเกียจ
2.5 ไมประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเปนที่นารังเกียจของสังคม

3. การรับสมัคร
- เปดรับสมัคร พรอมสงเอกสารการสมัครได ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ในวันและเวลาราชการ (สํานักปลัด เทศบาลตําบลหวยสัก)
- ผูเขาประกวดตอง ไมเคย ไดรับรางวัลชนะเลศิการประกวดธิดาลําไย กระทอน ในตําบลหวยสัก
( งานลําไย กระทอน ของดีตําบลหวยสัก )
- สมัครในนามตัวแทนโซน จํานวน 6 โซนๆ ละ 3 คน

4. การแตงกายในการประกวด
4.1 ผูเขาประกวดตองแตงกายดวยเสื้อผาพื้นเมือง หรือชุดสาวชาวสวน ไมหมสไบ (ผ้าถุงยาว
คลุมเขาเท่านั้น)
4.2 สวมหมวกใบลาน (ผูเขาประกวดจัดหาเอง) ประดับดอกไมไดเล็กนอย
4.3 ผูเขาประกวดสามารถตกแตงเครื่องประดับไดดังน้ี สรอยคอ 1 เสน ตางหู 1 คู
กําไล 2 วง เข็มขัด 1 เสน

5. วัน เวลา และสถานที่ในการประกวด
ดําเนินการประกวด วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ผูเขาประกวดรายงานตัว ณ กองอํานวยการ
เวลา 09.30 น. เริ่มประกวดเวลา 10.00 น. ณ เวทีกลาง ลานสหกรณการเกษตรเมืองเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

6. เอกสารการรับสมัคร
1. สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด พรอมรบัรองสำเนา
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด พรอมรบัรองสำเนา

7. เกณฑก ารตัดสิน
- การประกวดในรอบแรกผูเขาประกวดทั้งหมด 18 คน พิจารณาจาก หนาตา บุคลิก
ผิวพรรณ รูปราง การแตงกาย
- รอบสอง คัดเลือกผูเขาประกวดที่ไดรบัคัดเลอืก 10 คน โดยพิจารณาจาก หนาตา บุคลิก
ผิวพรรณ รูปราง การแตงกาย และการแสดงความสามารถพิเศษ คนละไมเกิน 5 นาที
- รอบตัดสิน ผูเขาประกวดที่เขารอบ 5 คน พิจารณาจาก หนาตา บุคลิก การแตงกาย
ผิวพรรณ รูปรางและการตอบคาํถาม

8. เกณฑ์การใหคะแนน
รอบแรก
รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ 50 คะแนน
การแด่งกาย 30 คะแนน
บุคลิกภาพ 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รอบสอง
รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ บุคลิกภาพ 50 คะแนน
การแต่งกาย 30 คะแนน
ความสามารถพิเศษ 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รอบสาม
รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ บุคลิกภาพ 50 คะแนน
การแต่งกาย 30 คะแนน
กิริยามารยาท ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

9. การตัดสิน
- การติดสินการประกวดโดย คณะกรรมการที่เทศบาลตําบลหวยสักแตงตั้ง
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด จะทักทวงหรือคัดค้านมิได

10. ขั้นตอนการประกวด
การประกวดธิดา แบงเปน 3 รอบ
- รอบแรก ผูเขาประกวดเดินโชวบนเวทีทุกคน พรอมรับชอดอกไม ลูกโปง คณะกรรมการให
คะแนนเพื่อคัดเลือกใหเหลือ 10 คน
- รอบสอง ใหผูเขาประกวดที่ผานเขารอบ 10 คน เดินโชวบนเวทีแสดงความสามารถพิเศษ
คณะกรรมการใหคะแนนเพื่อคัดเลือกใหเหลือ 5 คน.
- รอบสุดทาย ผเูขาประกวดที่ไดรับคัดเลือกเดินโชวบนเวที 5 คน ตอบคําถามบนเวที
คณะกรรมการใหคะแนน จัดอันดับ 1-3 และประกาศผลรางวัล

11.รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พรอมสายสะพาย
- รองดันดับ 1 เงินสด 4,000 บาท
- รองดันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท
- รางวัลชมเชย จํานวน 15 รางวัล ๆ 2,000 บาท 30,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมที่
เทศบาลตำบลห้วยสัก 053-678669
avatar
sunday
Admin

จำนวนข้อความ : 59
Join date : 16/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ